ארכיון פרסומי מכרזים והתקשרויות של אוניברסיטת תל-אביב

ארכיון פרסומי מכרזים והתקשרויות של אוניברסיטת תל-אביב

tau

החל מיום 12.8.2010 חל חוק חובת מכרזים, התשנ"ב – 1992, על כל המוסדות להשכלה גבוהה.

מכוח חוק זה הותקנו התקנות מיוחדות למוסדות להשכלה גבוהה, שכינוין תקנות חובת מכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010, אשר מסדירות, מתאריך זה ואילך, את כל התקשרויות האוניברסיטה, שעניינן ביצוע עסקאות בטובין, בשירותים ועבודות ובמקרקעין, והכל כמפורט בתקנות הנ"ל.

באתר שלפניכם תמצאו את פרסומי התקשרויות האוניברסיטה עד לתאריך 31.12.2017: מכרזי רכישה, מכרזי מכירה, פניות לספק יחיד/חוץ, מיזמים ופטורים ממכרז.

חלק מהקבצים ניתנים לצפייה רק בפורמט PDF, לחץ כאן להורדת תוכנה לצפייה.